Serveis

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l'accés i l'ús del Portal www.andorraparlapp.com, d'ara endavant "el Portal", del qual és titular i propietària Andorra Parl'App societat domiciliada al Carrer Callaueta AD500 Andorra la Vella, inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número de registre tributari 715292-E, d'ara endavant "Andorra Parl’App". L'accés al Portal és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través del Portal es facilita informació general dels nostres serveis.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT


Andorra Parl'App no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l'ús de la informació, del contingut del Portal i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
La informació continguda en el Portal és la vigent en la data de l'última actualització, i Andorra Parl'App no garanteix l'absència d'errors en l'accés al Portal ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. Andorra Parl'App es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del Portal, la seva presentació i configuració i les condicions d'accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, Andorra Parl'App es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts del Portal i restringir-ne l'accés. En cas que s'hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Andorra Parl'App es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l'accés al Portal, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L'ús d'aquest Portal i la informació que es facilita és responsabilitat de l'usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i el Portal. Així mateix, Andorra Parl'App no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al Portal.

SERVEIS I PRODUCTES DEL PORTAL


El Portal pot contenir enllaços a pàgines web alienes al Portal els quals es posen a disposició de l'usuari amb l'única finalitat de facilitar-li l'accés als continguts, productes o serveis que poguessin ser del seu interès i que Andorra Parl'App no gestiona ni controla en cap moment.
La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre Andorra Parl'App i els titulars dels portals enllaçats. Andorra Parl'App no assumeix cap tipus de responsabilitat directa o indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s'hi pugui accedir a través del Portal.
A tots els efectes legals, s'entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l'usuari dugui a terme amb tercers contactats mitjançant el Portal es realitza única i exclusivament entre l'usuari i els tercers.
L'usuari accepta que Andorra Parl'App no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l'usuari i tercers contactats per mitjà del Portal.
L'usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir pel seu ús.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI


L'usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l'ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l'ús del Portal contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d'altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks , números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 15/2003 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d'identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming , difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d'activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu.
Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l'estructura i els arxius dels servidors del Portal. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat del Portal com a conseqüència directa d'una actuació negligent de l'usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L'usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel Portal en l'administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d'altres usuaris.

PROTECCIÓ DADES PERSONALS


En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a Andorra Parl'App passarà a formar part d'un fitxer titularitat de Andorra Parl'App degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra.
El responsable del fitxer és Andorra Parl'App en qualitat de responsable del tractament, amb domicili al Carrer Callaueta AD500 Andorra la Vella.
Les dades aquí recollides es tractaran per les finalitats de contacte, resposta a consultes i requeriments fets pels usuaris, compravenda de serveis i la gestió d’usuaris web i comunicacions amb aquests.
En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Andorra Parl'App li informa que disposeu dels drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa.
Li informem que aquesta plana web recull cookies. Trobareu una explicació exhaustiva d’aquestes en el següent enllaç.
Per més informació sobre com tractarem les dades personals consulteu el següent enllaç.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS


Tots els elements que apareixen al Portal, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom de domini, marques, informació i contingut recopilat de tota la web, etc ) , així com l'estructura, el disseny gràfic i el codi font són propietat d'Andorra Parl'App, o si s'escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d'ús, i que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del Portal sense el consentiment previ i per escrit d'Andorra Parl'App. L'accés per part de l'usuari als continguts i els serveis del Portal no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part d'Andorra Parl'App o del tercer titular dels drets, si s'escau. Els usuaris del Portal només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d'aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l'ús del Portal o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l'exercici de les accions legals pertinents i, si s'escau, a les responsabilitats derivades d'aquest exercici.COMPROMISOS


Andorra Parl'App es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del Portal a causa del manteniment i/o de l'actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del Portal com a conseqüència d'allò esmentat en aquest apartat, Andorra Parl'App es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors.ACCEPTACIÓ


L'ús del Portal implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, es recomana que l'usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi al Portal, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del Portal.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE


Les presents condicions d'accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels seus tribunals.